دل نوشته

بغض..فرياد..سكوت..

تـــــــــــــو یادتــــــــــــه؟

دقیقـــــــــا نمی دونم داشتیـــــــــــم چیکار میکـــــــــردیم

 

که یادمــــــــــــــون رفتـــــــ زندگی کنیـــــــــــم

 

++ تـــــــــــــــو ؟

 

یادتــــــــــــــــــه ؟

+ نوشته شده در شنبه 1393/04/07 ساعت 23:22 توسط ؃ﺒℓ |

بعضی

ﺑﻌﻀـﯽ ﺍﺷـﮏ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .. 

 

ﺑــﯽ ﺩﻟﯿﻞ، 

 

ﺑــﯽ ﺑﻬﺎﻧـﻪ، 

 

ﯾـﮏ ﺩﻓﻌــﻪ، 

 

ﻧﺼﻒ ﺷﺒـﯽ .. ... 

 

ﻋﺠﯿـﺐ ﺁﺩﻡ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻡ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ ...

+ نوشته شده در یکشنبه 1393/04/01 ساعت 20:17 توسط ؃ﺒℓ |

گاهی. . .گاهی میشود که تنهایی...

خیلی تنها...

گاهی یک یـــــاد...


یک تداعـــــــی برایت


 لذت هزارها لبخنـــــــدرا دارد...


گاهی تو می مانی و یک دنیا ســـکوت...


تو می مانی و یک دریا


اشـــــــک... 

+ نوشته شده در دوشنبه 1393/01/18 ساعت 1:6 توسط ؃ﺒℓ |

شـــــروعی نــــــــــــــو

ســــــــلام و چنــــــــــد نقطه چیــــــــــــن پرنگــــــــــ .  .  .


حیلـــــــی وقتـــــــه به کلبـــــــه متــــــروکه و همدم تنــــــهایم ســـــرنزدمســـــــــــلام خانه مــــــــــــــــــن ...

+ نوشته شده در دوشنبه 1393/01/04 ساعت 21:10 توسط ؃ﺒℓ |

حال واحوال این روزهایمان ..


حــــال واحــــوال این روزهایــــمان قاصدکــــی می ماند


که دلــــش حتــــی نه باد ونه حتــــی به نسیــــم


که به یک فــــوت خوش است..

بگــــذارید برود...

+ نوشته شده در سه شنبه 1392/07/09 ساعت 20:50 توسط ؃ﺒℓ |

تابستان


تابستان ...


یادت باشد


روزهای گرمت به


سردی گذشت...

+ نوشته شده در دوشنبه 1392/07/01 ساعت 18:53 توسط ؃ﺒℓ |

باز باران ...


  باز بـاران با تـــــــــرانه 

می خورد بر بـــــــــام خـــــــــانه{-35-}


  خـــــانه ام کو؟ خــــــانه ات کو؟

  آن دل دیــــــوانه ات کـــــــو؟{-35-}{-35-}


 روزهای کودکی کو؟

 فصــــــــل خوبـــــــــ سادگـــــــــی کو؟{-35-}


 یادتـــــــــ آید روز باران

 گــــــــردش یک روز دیرین...{-35-}{-35-}


 پس چه شـــــــــد دیگر کجـــــــا رفت؟

 خاطراتـــــــــ خـــــــــوب و شیـــــــــرین...{-35-}


 در پس آن کـــــــــوی بنبستـــــــــ

 در دل تو آرزو هستـــــــــ؟{-35-}{-35-}


 کودکـــــــــ خوشحـــــــــال دیروز

 غـــــــــرق در غمهـــــــــای امـــــــــروز...{-35-}


 یاد باران رفته از یـــــــــاد

 آرزوها رفته بر بـــــــــاد...{-35-}{-35-}


 باز باران،باز باران

 می خورد بر بام خـــــــــانه{-35-}


 بی بهـــــــــانه،بی تـــــــــرانه

شاید هم گـــــــــم کرده خـــــــــانه... {-35-}{-35-}{-35-}

+ نوشته شده در یکشنبه 1392/06/24 ساعت 12:50 توسط ؃ﺒℓ |


رفاقت ؟


تعطیل...........

+ نوشته شده در چهارشنبه 1392/06/20 ساعت 22:25 توسط ؃ﺒℓ |

دار_مکافات ...


وقتـــی پرنـــده ای زنـــده است ... {-81-} .... >>> مورچـــه ها را میـــخورد {-15-}


وقتـــی میمیـــرد  ... {-81-} ...>>> مورچـــه ها او را مـــی خورند {-29-}در زندگـــی هیچ کســـی را تحقیر یا آزار نکنیـــد {-6-}


شایـــد ان روز قدرتمنـــد باشـــید {-29-}


اما یادتان باشـــد زمـــان ازشـــماقـــدرتمندتراستـــ {-29-}


یکـــ درختـــ میلـــیون ها چوبـــ کبریتـــ را میســـازد {-29-}


اما وقتـــی زمانـــش برســـد {-15-} فقـــط یکـــ چوبـــ-کبریتـــ برای ســـوزاندن میلیـــون ها درختـــ کافیستـــ ...{-35-}{-35-}

+ نوشته شده در پنجشنبه 1392/06/14 ساعت 1:26 توسط ؃ﺒℓ |

غرور..


انگاه که غـــــــرور کسی را لــــــــه  می کنی،


آنگاه که کــــــــاخ آرزوهــــــــایش کسی راویــــــــران  می کنی{-15-}


آنگاه که شمــــــــع امیــــــــد کسی را خامــــــــوش می کنی،


آنگاه که بنــــــــده های خــــــــدا را نادیده می انگاریآنگاه که حتی گوشتــــــــ را می بندی تا صــــــــدای  خرده  شدن غــــــــرورش  را نشنوی


آنگاه که خــــــــدا  را می بینی و بنــــــــده هایش را نادیده می گیری …{-60-}


می خواهم بدانم دستــــــــانت را بسوی کدام آســــــــمان دراز می کنی{-6-}تا برای خو شبــــــــختی خودت دعــــــــا  کنی؟{-47-}


بسوی کدام قبــــــــله  سجــــــــده می گزاری که دیــــــگران نگزارده اند؟ {-60-}{-60-}

+ نوشته شده در یکشنبه 1392/06/10 ساعت 22:8 توسط ؃ﺒℓ |

عاقلانه زندگی کن...


؃ ﺒ  ℓ

آدم ها فقطـ آدم هســـتند، {-29-}


نـــه بیشتر و نــــه  کمتر ..
{-6-}

اگــر کمتر از چیزی کـــه هستند

نگاهشان کنـــــــــی ... آنها راشکسته ای !{-15-}


و اگــــــر بیشتر از آن حسابشان کنـــــی، آنها تو را می شکنند!{-29-}


بین این آدم های آدم، فقط بایـــــــد عاقلانه  زندگــی کرد؛
+ نوشته شده در دوشنبه 1392/06/04 ساعت 12:17 توسط ؃ﺒℓ |

زندگى زيباست...


زنـבگے زیباسـتـــ


بــﮧ زیبایے چشمهاے پـُـفـ ڪرבه ازهِق هِق هــآے شَبــآنـﮧ


بــﮧ زیبایے بغــض نَفَس گیـر روزانــﮧ...


بــﮧ زیبایے قلبــِ تڪـﮧ تڪـﮧ شُده اَز 


شڪستنهاے بیشمـآر


بــﮧ زیبایے نفسے ڪــﮧ از تَنگے بالـا نمیایــَב ... 


بــﮧ زیبایے تمام شُـבטּ تـבریجے مـטּ ...آرے

..
زنـבگے زیباستــ ـــ....

+ نوشته شده در جمعه 1392/06/01 ساعت 14:14 توسط ؃ﺒℓ |

بغض

بعضی وقتا مجبوری


تو فضای بغضت بخندی دلت بگیره


ولی دلگیری نکنی شاکی بشی ولی شکایت نکنیگریه کنی اما نذاری اشکات پیدا شنخیلی چیزارو ببینی ولی ندیدش بگیری


خیلی حرفارو بشنوی ولی نشنیده بگیری{-66-}خیلی هادلتو بشکنن و تو فقط سکوت کنی....{-66-}{-35-}


+ نوشته شده در پنجشنبه 1392/05/24 ساعت 21:57 توسط ؃ﺒℓ |

چه دردیست....

چه  دردی  است در ميان جمع  بودنولي در  گوشه اي تنها  نشستن  {-15-} {-35-}براي ديگران چون  کوه  بودنولي در چشم خودآرام شکستن {-60-}براي هر لبي شعری سرودنولي  لبهای خود همواره بستن{-60-}   {-35-}{-35-}
+ نوشته شده در چهارشنبه 1392/05/02 ساعت 2:32 توسط ؃ﺒℓ |

روزهای خوب زندگی..

ما ۳ چیز را در دوران کودکی جا گذاشته ایم :شادمانی بی دلیل 


 {-35-}{-26-}دوست داشتن بی دریغکنجکاوی بی انتها...به سلامتی روزهای خوب زندگیمون 


{-35-} {-29-}

+ نوشته شده در دوشنبه 1392/04/31 ساعت 23:16 توسط ؃ﺒℓ |

آری...

آری


زندگی فاصله بین اذان تا نماز است....

+ نوشته شده در دوشنبه 1392/04/24 ساعت 16:39 توسط ؃ﺒℓ |

ماه ........


 باز رسید ماه زیبا آرامش


خدایا ولی خیلی وقته بدنبال آرامش


ازنوع ابدی هستم


پس کی کی کی........

+ نوشته شده در جمعه 1392/04/21 ساعت 21:24 توسط ؃ﺒℓ |

روزگار...

روزگار عـجـیـبـے شدهـ
حـالـا בیگـه بـه جـای هـمــہ چـے آرومـه{-35-}
 بـایـב بـگـم هـمــہ چـے     בاغـونـه   {-35-}{-60-}


+ نوشته شده در سه شنبه 1392/04/18 ساعت 11:47 توسط ؃ﺒℓ |

دلم....

دلم !!...{-35-} یک کوچه بن بست می خواهد...و

یک باران نم نم .......{-35-}


و


یک خدا {-35-} {-35-} !!!!!!!!!!!    که کمی باهم راه برویم..  {-35-} {-35-} {-29-}


+ نوشته شده در شنبه 1392/04/15 ساعت 13:3 توسط ؃ﺒℓ |

غمگین مباش هرگز...


شاد باش!!!!!!!!!!!نه یک روز ٬ بلکه هزار سال..... !بگذار آوازه شاد بودنت چنان درشهر  بپیچدکه رو سیاه شوند آنان که بر سر غمگین کردنت شرط بسته اند{-35-}{-35-}


{-66-}{-29-}

+ نوشته شده در پنجشنبه 1392/04/06 ساعت 21:44 توسط ؃ﺒℓ |

....سادگی...


ساده هستم ساده مي بينم ساده مي پندارم زندگی را


نمى دانستم جرم مى دانند سادگى را


سادگی  جرم است ومن مجرم ترين مجرم شهرم{-15-}{-15-}


ساده مي مانم… ساده مي ميرم{-15-} 

اما… {-35-}


 ترک  نمي كنم پاکی اين سادگى را… {-35-}{-35-}

+ نوشته شده در دوشنبه 1392/04/03 ساعت 14:11 توسط ؃ﺒℓ |

آرامش....

خدایا

 

کسی اینجا به یادش نیست که دنیا به زیر چشماته

 

یه عمر یادمون رفته که زمین دار مکافاته

 

فراموشم شده که من اینجا چه ها کردم

 

که روزی باید از اینجا باز پیش تو برگردم

 

خدایا وقت برگشتن  یکم با من مدارا کن


 

شنیدم گرم آغوشت اگر میشه منم جا کن
+ نوشته شده در چهارشنبه 1392/03/29 ساعت 18:47 توسط ؃ﺒℓ |

این روزها..........


خدایا


کسی حالمو این روزها نمی فهمه


نذارکم بیارم

نذاررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

+ نوشته شده در چهارشنبه 1392/03/29 ساعت 18:33 توسط ؃ﺒℓ |

لبخند..


گفتـی سیب ...

و لبانت برای  لبخندی گشوده شد
چیک چیک !

اولین تصویر

در روحم

تصویر
میوه ممنوعه ای بود که از میان

لبان به سرخی سیبت

خارج شد
!

من نه فرشته ام

و نه شیطان ..

من آدمی هستم که

می فهمم لبخندت بهشتی از سیب به پا خواهد کرد

پس می خندم که بگویم :
سیب !!
لبخند تو را چند صباحی ست ندیدم
ای خانه ات آباد بگو ..


+ نوشته شده در پنجشنبه 1392/03/23 ساعت 18:40 توسط ؃ﺒℓ |

زندگی

با شاد بودن ، زیبا بودن ، رنگی بودن

خندیدن ، رقصیدن

هم می توان به بهشت رفت

کافیست خوب باشیم و

انسان


برچسب‌ها: زندگی
+ نوشته شده در چهارشنبه 1392/03/22 ساعت 11:7 توسط ؃ﺒℓ |

تست

صبا این تسته فقط هول نکن حساس هم نشو =))))

+ نوشته شده در یکشنبه 1392/03/19 ساعت 2:22 توسط ؃ﺒℓ |